Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Share khóa học Giám đốc khởi nghiệp - CEO beginner

Share khóa học Giám đốc khởi nghiệp - CEO beginner

Mã sản phẩm: 4266296152904605337

  [tintuc] Chào các bạn, hôm nay   NgocvuTheme  xin giới thiệu mọi người khóa học Giám đốc khởi nghiệp - CEO beginner thầy Ngô Minh Tuấn. Ch...

Thông tin chi tiết

  [tintuc]

Chào các bạn, hôm nay NgocvuTheme xin giới thiệu mọi người khóa học Giám đốc khởi nghiệp - CEO beginner thầy Ngô Minh Tuấn.
Chia sẻ khóa học Giám đốc khởi nghiệp - CEO beginner
Giám đốc khởi nghiệp - CEO beginner

Nội dung khóa học

BÀI MỞ ĐẦU
  Giới thiệu chương trình (03:45)

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CEO BEGINNER
  Bài I.1: Mục tiêu và chức năng của CEO Beginner (06:45)
  Bài I.2: Chương trình huấn luyện (03:00)

CHƯƠNG II: TÌM SỰ KHÁC BIỆT
  Bài II.1: (Phần 1) Tìm sự khác biệt về sản phẩm (08:07)
  Bài II.1: (Phần 2) Tìm sự khác biệt về sản phẩm (09:26)
  Bài II.2: (Phần 1) Tìm sự khác biệt về thị trường (03:51)
  Bài II.2: (Phần 2) Tìm sự khác biệt về thị trường (10:24)
  Bài II.3: Tìm sự khác biệt về con người (10:01)
  Bài II.4: Tìm sự khác biệt về quan hệ (13:30)
  Bài II.5: Tổng hợp sự khác biệt (07:07)

CHƯƠNG III: TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM
  Bài III.1: Tinh thần thử nghiệm (07:12)
  Bài III.2: (Phần 1) Xây dựng kế hoạch thử nghiệm (11:43)
  Bài III.2: (Phần 2) Xây dựng kế hoạch thử nghiệm (14:04)
  Bài III.3: (Phần 1) CCSC là gì? (07:03)
  Bài III.3: (Phần 2) Bảng CCSC mẫu (03:41)
  Bài III.3: (Phần 3) Bảng CCSC mẫu (09:42)
  Bài III.3: (Phần 4) Bảng CCSC mẫu (18:54)
  Bài III.3: (Phần 5) Bảng CCSC mẫu (12:28)
  Bài III.4: Bài tập xây dựng bảng CCSC sau thử nghiệm (07:03)

  Giới thiệu chương IV (01:32)
  Bài IV.1 CCTC & mô tả công việc (09:26)
  Bài IV.2 (Phần 1) Quy định về tầng nhân sự (04:23)
  Bài IV.2 (Phần 2) Quy định về tầng nhân sự (07:02)
  Bài IV.3 Quy định về lương lễ, tết, phép & thâm niên (06:08)
  Bài IV.4 Nội quy & quy chế vi phạm (04:09)
  Công thức tính lương (07:35)
  Bài IV.5 (Phần 1) Quy chế lương thưởng (03:12)
  Bài IV.5 (Phần 2) Quy chế lương thưởng (08:23)
  Bài IV.5 (Phần 3) Quy chế lương thưởng (03:58)
  Bài IV.5 (Phần 4) Quy chế lương thưởng (12:34)
  Bài IV.5 (Phần 5) Quy chế lương thưởng (04:51)
  Bài IV.6 Lộ trình phát triển của Start-up (07:26)

Chương V: Kế hoạch kinh doanh
  Bài V.1 (Phần 1) Kế hoạch kinh doanh khả thi (21:45)
  Bài V.1 (Phần 2) Kế hoạch kinh doanh khả thi (02:21)
  Bài V.2 Mục tiêu lập kế hoạch kinh doanh (02:11)
  Bài V.3 Cấu trúc lập kế hoạch kinh doanh (11:17)
  Bài V.4 Kế hoạch kinh doanh mẫu (09:17)

Chương VI: Bảng CCSC
  Bài VI.1 Lập bảng CCSC triển khai (06:43)
  Bài VI.2 Kiểm soát thông số CCSC (11:44)

Chương VII: Đánh giá hiệu quả
  Bài VII.1 Bảng phân tích hiệu quả hoạt động doanh nghiệp (09:46)
  Bài VII.2 Đóng gói tài liệu cổ đông & Quy trình họp cổ đông (05:04)

Chương VIII: Triển khai
  Bài VIII.1 Công tác chuẩn bị (07:48)
  Bài VIII.2 Công tác triển khai (04:33)

Giảng viên: Thầy Ngô Minh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam
Người trực tiếp vận hành 12 công ty con vận hành tự động cũng như người đã trực tiếp đi tư vấn, huấn luyện rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp cả nước ở mọi loại hình kinh doanh trên mọi mặt trận của doanh nghiệp, để đảm bảo tính thực tiễn trong huấn luyện.

Click vào link bên dưới để nhận khóa học qua: 


[/tintuc]

Share khóa học Giám đốc khởi nghiệp - CEO beginner

Học Viện Tán Gái 14/07/2021

  [tintuc]

Chào các bạn, hôm nay NgocvuTheme xin giới thiệu mọi người khóa học Giám đốc khởi nghiệp - CEO beginner thầy Ngô Minh Tuấn.
Chia sẻ khóa học Giám đốc khởi nghiệp - CEO beginner
Giám đốc khởi nghiệp - CEO beginner

Nội dung khóa học

BÀI MỞ ĐẦU
  Giới thiệu chương trình (03:45)

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CEO BEGINNER
  Bài I.1: Mục tiêu và chức năng của CEO Beginner (06:45)
  Bài I.2: Chương trình huấn luyện (03:00)

CHƯƠNG II: TÌM SỰ KHÁC BIỆT
  Bài II.1: (Phần 1) Tìm sự khác biệt về sản phẩm (08:07)
  Bài II.1: (Phần 2) Tìm sự khác biệt về sản phẩm (09:26)
  Bài II.2: (Phần 1) Tìm sự khác biệt về thị trường (03:51)
  Bài II.2: (Phần 2) Tìm sự khác biệt về thị trường (10:24)
  Bài II.3: Tìm sự khác biệt về con người (10:01)
  Bài II.4: Tìm sự khác biệt về quan hệ (13:30)
  Bài II.5: Tổng hợp sự khác biệt (07:07)

CHƯƠNG III: TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM
  Bài III.1: Tinh thần thử nghiệm (07:12)
  Bài III.2: (Phần 1) Xây dựng kế hoạch thử nghiệm (11:43)
  Bài III.2: (Phần 2) Xây dựng kế hoạch thử nghiệm (14:04)
  Bài III.3: (Phần 1) CCSC là gì? (07:03)
  Bài III.3: (Phần 2) Bảng CCSC mẫu (03:41)
  Bài III.3: (Phần 3) Bảng CCSC mẫu (09:42)
  Bài III.3: (Phần 4) Bảng CCSC mẫu (18:54)
  Bài III.3: (Phần 5) Bảng CCSC mẫu (12:28)
  Bài III.4: Bài tập xây dựng bảng CCSC sau thử nghiệm (07:03)

  Giới thiệu chương IV (01:32)
  Bài IV.1 CCTC & mô tả công việc (09:26)
  Bài IV.2 (Phần 1) Quy định về tầng nhân sự (04:23)
  Bài IV.2 (Phần 2) Quy định về tầng nhân sự (07:02)
  Bài IV.3 Quy định về lương lễ, tết, phép & thâm niên (06:08)
  Bài IV.4 Nội quy & quy chế vi phạm (04:09)
  Công thức tính lương (07:35)
  Bài IV.5 (Phần 1) Quy chế lương thưởng (03:12)
  Bài IV.5 (Phần 2) Quy chế lương thưởng (08:23)
  Bài IV.5 (Phần 3) Quy chế lương thưởng (03:58)
  Bài IV.5 (Phần 4) Quy chế lương thưởng (12:34)
  Bài IV.5 (Phần 5) Quy chế lương thưởng (04:51)
  Bài IV.6 Lộ trình phát triển của Start-up (07:26)

Chương V: Kế hoạch kinh doanh
  Bài V.1 (Phần 1) Kế hoạch kinh doanh khả thi (21:45)
  Bài V.1 (Phần 2) Kế hoạch kinh doanh khả thi (02:21)
  Bài V.2 Mục tiêu lập kế hoạch kinh doanh (02:11)
  Bài V.3 Cấu trúc lập kế hoạch kinh doanh (11:17)
  Bài V.4 Kế hoạch kinh doanh mẫu (09:17)

Chương VI: Bảng CCSC
  Bài VI.1 Lập bảng CCSC triển khai (06:43)
  Bài VI.2 Kiểm soát thông số CCSC (11:44)

Chương VII: Đánh giá hiệu quả
  Bài VII.1 Bảng phân tích hiệu quả hoạt động doanh nghiệp (09:46)
  Bài VII.2 Đóng gói tài liệu cổ đông & Quy trình họp cổ đông (05:04)

Chương VIII: Triển khai
  Bài VIII.1 Công tác chuẩn bị (07:48)
  Bài VIII.2 Công tác triển khai (04:33)

Giảng viên: Thầy Ngô Minh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam
Người trực tiếp vận hành 12 công ty con vận hành tự động cũng như người đã trực tiếp đi tư vấn, huấn luyện rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp cả nước ở mọi loại hình kinh doanh trên mọi mặt trận của doanh nghiệp, để đảm bảo tính thực tiễn trong huấn luyện.

Click vào link bên dưới để nhận khóa học qua: 


[/tintuc]

Bạn đang xem: Share khóa học Giám đốc khởi nghiệp - CEO beginner
0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫