Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Nhập môn Kế toán tài chính theo Chuẩn quốc tế IFRS Gitiho

Chia Sẻ Nhập môn Kế toán tài chính theo Chuẩn quốc tế IFRS Gitiho

Mã sản phẩm: 5851839616431696049

  Giới thiệu khóa học  Chia Sẻ Khóa Học Nhập môn Kế toán tài chính theo Chuẩn quốc tế IFRS Gitiho Nhập môn Kế toán tài chính theo Chuẩn quố...

Thông tin chi tiết

 Giới thiệu khóa học 

Chia Sẻ Khóa Học Nhập môn Kế toán tài chính theo Chuẩn quốc tế IFRS Gitiho
Nhập môn Kế toán tài chính theo Chuẩn quốc tế IFRS Gitiho giới thiệu với các khái niệm cơ bản về kế toán tài chính, bao gồm các thành phần chính của báo cáo tài chính và cách phân tích chúng. 

Khóa học sẽ giúp bạn

Hiểu được cách các tiêu chuẩn báo cáo quốc tế IFRS được áp dụng trên toàn cầu

Giải thích cách thức hoạt động và vai trò của Uỷ ban chuẩn mực kế toán (IASB)

Kiểm tra các yêu cầu cơ bản của IFRS đổi với từng chuẩn mực

Cung cấp hướng dẫn cách áp dụng IFRS trong thực tế

Ai nên tham gia khóa học

Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học 

1 Giới thiệu chung về hệ thống Chuẩn mực Kế toán quốc tế IFRS (Introduction to IFRS)
2 Khung khái niệm căn bản (Conceptual framework)
3 Quy trình hạch toán theo hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế (Financial Reporting process)
4 Chi phí trả trước và Chi phí trích trước (Prepayment and Accrual)
5 Hàng tồn kho (IAS 2 - Inventory)
6 Tài sản cố định hữu hình (IAS 16 - PPE)
7 Tài sản cố định vô hình (IAS 38 - Intangiable assets)
8 Dự phòng phải thu khó đòi (Allowance for doubtful debt)
9 Dự phòng phải trả & công nợ tiềm tàng (IAS 37 - Provisions, Contingencies)
10 Doanh thu & một số giao dịch đặc thù (tích điểm, combo, chiết khấu thanh toán…) IFRS 15 - Customer contract
11 Lập báo cáo tài chính (báo cáo riêng) - Prepare Financial Statements
12 Giới thiệu về báo cáo tài chính hợp nhất, các nguyên lý căn bản (Introduction to consolidations)
13 Phân tích các chỉ số tài chính căn bản (Ratio analysis)
14 Tổng kết (Summary and Revisions)
15 Chương 15: Quà tặng ứng dụng excel lập báo cáo

Chia Sẻ Nhập môn Kế toán tài chính theo Chuẩn quốc tế IFRS Gitiho
Chia Sẻ Nhập môn Kế toán tài chính theo Chuẩn quốc tế IFRS Gitiho

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫