Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Khóa Học Database SQL and Data Collection for Data Science Truy vấn và thu thập dữ liệu cho khoa học dữ liệu

Chia Sẻ Khóa Học Database SQL and Data Collection for Data Science Truy vấn và thu thập dữ liệu cho khoa học dữ liệu

Mã sản phẩm: 8637470581286536220

 Database SQL and Data Collection for Data Science khóa học về ngành Truy vấn và thu thập dữ liệu cho khoa học dữ liệu cực kì hay và hữu ích...

Thông tin chi tiết

 Database SQL and Data Collection for Data Science khóa học về ngành Truy vấn và thu thập dữ liệu cho khoa học dữ liệu cực kì hay và hữu ích

Lợi ích khi tham gia khóa học

Áp dụng về ngôn ngữ SQL trong việc sắp xếp và rút trích từ CSDL

Thực hiện các truy vấn họn lọc, nhóm, thống kê dữ liệu

Cập nhật dữ liệu trên bảng 

Làm việc với CSDL như: MySQL, Sqlite, MariaDB, PostgreSQL, …

Thu thập dữ liệu từ Internet (Web Scraping)

Làm việc với cơ sở dữ liệu thực CSDL trên Cloud , công cụ khoa học dữ liệu thực và bộ dữ liệu trong thế giới thực

Ai nên tham gia khóa học

Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học 

Database
Giới thiệu Database
Phân biệt DDL (Data Definition Language) và DML (Data Manipulation Language)
Tạo Database instance trên Cloud/máy tính
Basic SQL
SELECT
COUNT/DISTINCT/LIMIT
WHERE AND/OR/BETWEEN/IN
String Patterns (%), Ranges
ORDER BY
GROUP BY, HAVING
Advanced SQL
Built-in Function, Date, Timestamps
Sub-query, Nested-select
Multiple table: dùng sub-query, implicit JOIN, JOIN operators (INNER JOIN, OUTER JOIN)
Sử dụng operations để làm việc với multiple tables: INNER JOIN, LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN
UNION
Các hàm cửa sổ trong truy vấn SQL
Pattern Matching
CTE và View
Truy cập Database với Python
Python và DB
Ưu điểm của Python khi làm việc với DB
Mô hình truy cập
SQL API
API của các SQL-Based DBMS system
Sử dụng DB API
Khái niệm DB-API
Khái niệm Python DB-API: Connection Ojbect, Cursor Object
Connection method
Cusor method
Khái niệm DB cursor
Sử dụng DB-API
Python code tạo table, tải dữ liệu và truy vấn dữ liệu
CREATE, INSERT, QUERY
Sử dụng pandas nhận dữ liệu từ table thông qua ipython-sql
Sử dụng Python Variables trong SQL Statements
SQLite & PostgreSQL
Tải csv file vào database warehouse trên cloud
Làm việc với SQLite/PostgreSQL
Truy vấn dữ liệu với FugueSQL
Cài đặt và cấu hình FugueSQL
Cú pháp và các hàm sử dụng trong FugueSQL
Truy vấn dữ liệu từ các tập tin dữ liệu và các đối tượng như DataFrame, List…
Kết xuất và trực quan hóa dữ liệu từ FugueSQL
Thu thập dữ liệu từ Internet (Web Scraping)
Selenium
Scrapy
Beautifulsoup
Chia Sẻ Khóa Học Database SQL and Data Collection for Data Science Truy vấn và thu thập dữ liệu cho khoa học dữ liệu
Chia Sẻ Khóa Học Database SQL and Data Collection for Data Science Truy vấn và thu thập dữ liệu cho khoa học dữ liệu0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫