Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Phân tích tài chính cho chủ DN Của Smartrain

Chia Sẻ Phân tích tài chính cho chủ DN Của Smartrain

Mã sản phẩm: 2637387840518565099

Phân tích tài chính cho chủ DN Của Smartrain  Chia Sẻ Khóa Học Phân tích tài chính cho chủ Doanh nghiệp Của Smartrain của Đặng Đức Sơn  Khóa...

Thông tin chi tiết

Phân tích tài chính cho chủ DN Của Smartrain 

Chia Sẻ Khóa Học Phân tích tài chính cho chủ Doanh nghiệp Của Smartrain của Đặng Đức Sơn 

Khóa Học giúp bạn 
tổ chức & quản lý công tác quản trị tài chính doanh nghiệp;
Hoạch định tài chính doanh nghiệp;
phân tích tỷ lệ tài chính, phân tích bảng cân đối kế toán, phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ và phân tích báo cáo lợi nhuận và lỗ.
Đánh giá hiệu suất tài chính của doanh nghiệp. 
cách đánh giá rủi ro tài chính của doanh nghiệp

Nội dung khóa học
MODULE 1: KỸ NĂNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DÀNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP
Bài 1 Những vấn đề có liên quan đến tài chính
Bài 2 Hiện trạng PTTC dành cho chủ doanh nghiệp - Giải pháp
Bài 3 Giới thiệu về các báo cáo tài chính
MODULE 2: KỸ NĂNG KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Bài 1 Vai trò của BCTC
Bài 2 Làm quen với các mẫu BCTC
Bài 3 Bí quyết kiểm tra BCTC
Bài 4 Kiểm tra về quy mô TCDN
Bài 5 Kiểm tra tình hình doanh thu
Bài 6 Kiểm tra tình hình chi phí
Bài 7 Kiểm tra tình hình lợi nhuận
Bài 8 Kiểm tra tình hình tài sản
Bài 9 Kiểm tra dòng tiền
MODULE 3: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP
Bài 1 Thế nào là doanh nghiệp có khả năng thanh toán tốt?
Bài 2 Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn
Bài 3 Phân tích khả năng thanh toán dài hạn
Bài 4 Định giá doanh nghiệp
MODULE 4: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP
Bài 1 Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn
Bài 2 Vai trò của Khả năng sinh lời đối với doanh nghiệp
Bài 3 Khả năng sinh lời trên doanh thu
Bài 4 Khả năng sinh lời của vốn sở hữu
Bài 5 Phân tích khả năng sinh lời cho nhà đầu tư
MODULE 5: PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP
Bài 1 Phân biệt sự khác nhau giữa có tiền và có lãi
Bài 2 Tầm quan trọng của dòng tiền
Bài 3 Ảnh hưởng của vốn lưu động tới dòng tiền
Bài 4 Làm thế nào để cân đối dòng tiền
Bài 5 Phân tích thặng dư/thâm hụt tiền
Bài 6 Dự báo nhu cầu tiền cho doanh nghiệp
Chia Sẻ Phân tích tài chính cho chủ DN Của Smartrain
Chia Sẻ Phân tích tài chính cho chủ DN Của Smartrain

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫