Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Business Analytics Nghệ Thuật Kể Chuyện Bằng Dữ Liệu

Business Analytics Nghệ Thuật Kể Chuyện Bằng Dữ Liệu

Mã sản phẩm: 7277438524462671423

Chia Sẻ Khóa Học  Business Analytics - Module 4: Nghệ thuật kể chuyện bằng dữ liệu là khóa học sẽ hướng dẫn phân tích dữ liệu những dạng biể...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học Business Analytics - Module 4: Nghệ thuật kể chuyện bằng dữ liệu là khóa học sẽ hướng dẫn phân tích dữ liệu những dạng biểu đồ để cách lựa chọn biểu đồ trong các tình huống dữ liệu khác nhau hoàn thành trong công việc.

Lợi ích khi tham gia khóa học

Khám phá những loại biểu đồ phổ biến

Sử dụng các loại biểu đồ phù hợp với tình huống và đặc điểm của dữ liệu

Áp dụng kỹ thuật kể chuyện thông qua dữ liệu một cách thuyết phục

Có khả năng thuyết phục cao trong cách trình bày.

Nội dung khóa học
Buổi 1 – Introduction
1.1 – The art of data storytelling
1.2 – Handout
Buổi 2 – Column chart
2.1 – Bar chart
2.2 – Clustered bar chart
2.3 – Stacked bar chart
2.4 – Histogram
Buổi 3 – Round chart
3.1 – Pie chart & Gauge chart
Buổi 4 – Line chart
4.1 – Line chart, Parallel chart & Spider chart
Buổi 5 – Area chart
5.1 – Stacked area chart
Buổi 6 – Plot chart
6.1 – Scatter plot & Bubble plot
6.2 – Box plot
Buổi 7 – Table chart
7.1 – Tree map
7.2 – Heat map
Buổi 8 – Combination chart
8.1 – Mix chart: Line and Clustered column chart
8.2 – Know your data & topic
Buổi 9 – Conveying the right story – Which charts should I use?
9.1 – Categorical data
9.2 – Numeric data
9.3 – Categorical data and Numeric data combine
9.4 – Handout: Visualizing data: Charts cheat sheet
Buổi 10 – Visualize the right way!
10.1 – Rule #1: Pick the right chart
10.2 – Rule #1: Pick the right chart – Example 1
10.3 – Rule #1: Pick the right chart – Example 1 breakdown
Buổi 11 – Use right order & scale, Add guides to the chart
11.1 – Rule #2: Use right order & scale
11.2 – Rule #3: Add guides to the chart
Buổi 12 – Choose the right colors & Be consistent
12.1 – Rule #4: Choose the right colors & Rule #5: Be consistent
12.2 – Exercise 1.1: Chart deciphering (1)
12.3 – Exercise 1.2: Chart drawing
12.4 – Exercise 2: Chart deciphering (2)
12.5 – Applying the rules to your reports
Buổi 13 – Data storytelling: Step-by-step
13.1 – Know your audience
13.2 – Show the context and have clear narrative
13.3 – 3 approaches to take your middle
13.4 – Just enough, Be objective & Come up with business implications
Business Analytics Nghệ Thuật Kể Chuyện Bằng Dữ Liệu
Business Analytics Nghệ Thuật Kể Chuyện Bằng Dữ Liệu

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫